Gildandi samþykktir

Samþykktir fyrir BMW Mótorhjólaklúbbinn á Íslandi

 

1 gr. Nafn og tilgangur

Nafn klúbbsins er; BMW MÓTORHJÓLAKLÚBBURINN Á ÍSLANDI (e. BMW Motorcycle Club Iceland) og er tilgangur þess að gæta sameiginlegra hagsmuna eigenda BMW mótorhjóla á Íslandi sem og að vera samstarfsvettvangur allra áhugamanna um BMW mótorhjólamenningu.

 

 1. gr. Félagsaðild

Allir eigendur BMW mótorhjóla geta gengið í félagið, einnig allir áhugamenn um BMW mótorhjólamenningu.

 

 1. gr. Markmið

Félagið mun auk hagsmunagæslu, standa að félagsstarfi, upplýsingamiðlun, fræðslustarfi, sýningarhaldi, ferðalögum og öðru því er telst félaginu til framdráttar.

 

 1. gr. Stjórn og verkaskipting stjórnarmanna

Stjórn klúbbsins er skipuð 5 mönnum og 2 varamönnum; formanni, ritara, gjaldkera og tveimur meðstjórnendum og tveimur varamönnum. Kjörtímabil formanns er eitt ár, og skal hann kosinn sérstaklega.  Kjörtímabil annarra stjórnarmanna og varamanna er 2 ár.  Annað árið ganga úr stjórn annar aðalmanna, annar meðstjórnenda og annar varamanna.

 

Skoðandi reikninga klúbbsins skal kosinn úr hópi félagsmanna, árlega og áritar reikninga. Stjórnarkjör fer fram á aðalfundi.  Framboðum til stjórnar skal skilað til sitjandi stjórnar eigi síðar en 16 dögum fyrir auglýstan aðalfund og skulu þau birt í aðalfundarboði.  Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund.

 

 1. gr. Stjórn

Formaður boðar til stjórnarfunda ef þörf krefur. Tryggt skal að stjórn geti komið saman með stuttum fyrirvara.

 

Forfallist aðalmaður í stjórn eða hættir störfum skal kalla til varamann.  Meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Stjórn hefur á hendi allar framkvæmdir milli aðalfunda, hefur eftirlit með  nefndum og kemur fram fyrir hönd klúbbsins.

 

Eigi má skuldbinda klúbbinn fjárhagslega nema að það sé í þágu hans, fyrir liggi samþykkt stjórnar og skal það vera innan ramma samþykkta félagsins.

 

Ritari skal skrá fundargerðir stjórnarfunda og skulu fundargerðir settar inn á heimasíðu klúbbsins innan viku frá stjórnarfundi.

 

 1. gr. Nefndir

Nefndirnar skulu skipaðar þremur félögum hver, tveir skulu kosnir á aðalfundi og stjórn skipar einn fulltrúa og er sá jafnframt formaður nefndarinnar.

 

Fjármál nefnda skulu vera að öllu leyti á höndum gjaldkera klúbbsins.  Verksvið nefndanna vísast til nafns þeirra og skulu þær starfa eftir bestu getu og hafa hagsmuni félagsmanna að leiðarljósi.

 

Ritari hverrar nefndar fyrir sig skal skrá fundargerðir nefndanna og skulu þær birtar á heimasíðu klúbbsins innan viku frá fundi og þar aðgengilegar öllum félagsmönnum

 

 1. gr. Rekstur/umsýsla

Dagleg umsjón er í höndum stjórnar klúbbsins sem annast öll málefni hans milli aðalfunda í samræmi við samþykktir klúbbsins. Stjórnin skal halda fundi að jafnaði einu sinni í mánuði og boðar formaður til funda.

 

Stjórn skal koma til fundar á öðrum tímum ef tveir af fimm stjórnarmönnum krefjast þess og skal þá boðað til fundar með dagskrá með minnst viku  fyrirvara.

 

 1. gr. Starfstímabil og aðalfundur

Starfstímabil klúbbsins er almanaksárið. Aðalfundur skal haldinn í febrúar ár hvert og boðaður með að lágmarki 14 daga fyrirvara, af stjórn klúbbsins, á heimasíðu klúbbsins og með tölvupósti. Rétt til setu á fundinum hafa allir félagsmenn. Atkvæðisrétt hafa skuldlausir við félagið.

 

Dagskrá aðalfundar skal vera þannig:

 1. Formaður setur fundinn / kosning fundarstjóra og ritara
 2. Ritari les aðalfundargerð síðasta aðalfundar
 3. Skýrsla stjórnar og umræður um hana
 4. Skýrslur nefnda og umræður um þær
 5. Endurskoðaðir reikningar klúbbsins og umræður um þá
 6. Lagabreytingar
 7. Ákvörðun um árgjald tillaga frá fráfarandi stjórn og umræður um hana
 8. Kosning stjórnar og nefnda
 9.  Önnur mál

 

Lögmætur aðalfundur hefur ákvörðunarrétt í öllum málum klúbbsins, innan þeirra marka sem samþykktir hans setja.

 

 1. gr. Aukaaðalfundur

Stjórn kveður til aukaaðalfundar þegar þess er þörf eða a.m.k. 1/5 hluti skuldlausra félaga óski þess. Til aukaaðalfundar skal boða á sama hátt og til aðalfundar.

 

 1. gr. Félagsfundir

Stjórn klúbbsins er heimilt að boða til sérstakra félagsfunda með að lágmarki 7 daga fyrirvara. Tilgreina skal fundarefni í fundarboði.  Allir skuldlausir félagar hafa atkvæðisrétt.

 

 1. gr. Árgjald

Árgjald skal innheimt einu sinni á ári. Árgjaldið skal innheimt eftir aðalfund sem ákveður upphæðina fyrir yfirstandandi ár. Hver sem gengur í klúbbinn, borgar fullt árgjald, hvenær ársins sem hann gengur í klúbbinn.

 

12 gr. Rekstrarhagnaður

Hagnaði af rekstri klúbbsins skal varið í þágu þess og starfseminnar.

 

 1. gr. Lagabreytingar

Lagabreytingar verða aðeins samþykktar á aðalfundi, hafi tillögur að breytingum borist  til stjórnar í síðasta lagi 16 dögum fyrir boðaðan aðalfund og birtar í aðalfundarboði.  2/3 hluta atkvæða þarf til að samþykkja breytingar á lögum klúbbsins.

 

 1. gr. Slit á félaginu

Ákvörðun um slit á félaginu, skal tekin á löglega boðuðum aðalfundi og gildir reglan um 2/3 hluta atkvæða. Komi til slita á félaginu, skal fjármunum þess varið til Grensásdeildar Landspítala-Hskólasjúkrahúss /endurhæfingadeildar.

 

 1. grein. Heimili og varnarþing

Klúbburinn skal hafa sama heimilsfang og formaður klúbbsins hverju sinni.

Varnarþing félagsins er í Reykjavík.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑